9.2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564-2566

การดำเนินการตามนโยบาย/แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

นโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลัง

นโยบายด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร

โครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากรฯ เพิ่มเติม มีดังนี้ 

ค่านิยม ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร หน้า 45)

1. การพัฒนาองค์ความรู้ (knowledge Management : KM) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในสายงานที่มีในแผนอัตรากำลัง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • ยังไม่มีบุคลากรในสังกัด เข้ารับการอบรม เนื่องจาก หลักสูตรต่างๆ เลื่อนการอบรมออกไป

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ไม่มีบุคลากรบรรจุใหม่ เข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  • ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ไม่มีบุคลากรบรรจุใหม่ เข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ค่านิยม ที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี (ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร หน้า 46)

1. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ให้กับบุคลากร

ปีงบประมาณ 2565(เอกสารและสรุปโครงการฯ)

ปีงบประมาณ 2564 (เอกสารและสรุปโครงการฯ)

2. กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานครบ 1 ปี เข้าตอบแบบประเมินฯ ถึงจำนวนขั้นต่ำแล้ว

3. กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เอกสารและสรุปโครงการฯ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (เอกสารและสรุปโครงการฯ)

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน (ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร หน้า 47)

1. กิจกรรมจัดทำประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน (ฉบับปัจจุบัน)

2. มาตรการ ด้านนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

4. โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ข้อมูลด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง ผู้มีส่วนได้เสีย การสร้างจิตสำนึก ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook Line website ฯลฯ)

– หน่วยงานมีการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคลากร ได้เข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์(facebook) ของหน่วยงานอยู่เสมอ  – website  – facebook   – line

 3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ และการบำเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์

– กิจกรรมการจัดงาน ด้านศาสนา และวัฒนธรรมของชาติ
– กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ที่หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมดำเนินการ

ค่านิยม ที่ 3 : การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ในอนาคต (ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร หน้า 48)

1.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน

– 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาชน (ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร หน้า 48)

1.กิจกรรมมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานราชการ

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2564

ค่านิยม ที่ 4 : การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรยอมรับในผลงานของคนอื่นและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตนเอง (ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร หน้า 49)

1.จัดกิจกรรมการสร้างส่วนราชการเป็นองค์กรเรียนรู้ เช่น การจัดทำคู่มือการปฏิบัติราชการ แผ่นพับ คู่มือการทำงาน เผยแพร่ให้กับบุคลากรในสังกัด (การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร knowledge Management : KM)

2. กิจกรรมประชุมถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน (ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร หน้า 50)

1.การพัฒนาองค์กร (knowledge Management : KM) การรายงานผลการฝึกอบรมให้เพื่อนร่วมงานทราบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2.ส่งเสริมกิจกรรมหรือทำงานเป็นทีม กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบำเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ฯลฯ การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (knowledge Management : KM) การทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อร่วมงาน มีการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบำเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
– การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (knowledge Management : KM)

3.สำรวจความต้องการฝึกอบรม หรือสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของพนักงานเทศบาล

– ผลการสำรวจความต้องการฝึกอบรม หรือสภาพปัญหาความต้องการฯ
– แบบสำรวจความต้องการฯ

4.กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Quality of work life) หรือ กิจกรรม 5ส. ในสำนักงาน มีการดำเนินการ ดังนี้

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5ส.)  (รายงานผลการดำเนินโครงการฯ) (รายงานผลความพึงพอในโครงการฯ)

5.สำรวจความต้องการพึงพอใจในองค์กร

ผลการสำรวจความพึงพอใจในองค์กร (เอกสารโครงการฯ)

แบบสำรวจความพึงพอใจฯ

o

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์