9.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 ระกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และยังคง
บังคับใช้
จนถึงปัจจุบัน  

(ผู้ลงนามเป็นปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า ประกาศใช้ หลังจากวันที่นายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า พ้นจากตำแหน่ง สาเหตุ จาก กกต.ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า  มีผล 1 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ใช้บังคับไปจนกว่าจะมีการจัดทำประกาศขึ้นใหม่ และลงนาม โดยนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า ที่ กกต.รับรองผลและเข้าปฏิบัติหน้าที่แล้ว)

 ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2563 

(ใช้บังคับ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564  ซึ่งครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 หลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ใช้ประกาศตัวใหม่ ที่ลงนามโดย ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้าจนกว่าจะมีการจัดทำประกาศขึ้นใหม่ฯ)

 แผนพัฒนาบุคลการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์