12.1 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)และ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

         ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) พ.ศ.2566 

 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) พ.ศ.2565

การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy

          – สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

การสร้างวัฒธรรม No Gift Policy

          – กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล และการประกาศค่านิยมสุจริตฯ 

          – การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลตากฟ้า 

บันทึกข้อความขออมุมัติประกาศฯ

         – บันทึกข้อความ เรื่อง การประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต และประกาศกำหนดนโยบายฯ ของหน่วยงาน

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลตำบลตากฟ้า

         – ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลตำบลตากฟ้า ลว.24 มิถุนายน 2564

ประกาศกำหนดนโยบายเพื่อแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ฯ

         – ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายเพื่อแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ของเทศบาลตำบลตากฟ้า ลว.24 มิถุนายน 2564

การลงนามรับทราบประกาศ ฯ

         – บัญชีลงนามรับทราบประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลตำบลตากฟ้า และ ประกาศกำหนดนโยบายเพื่อแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ฯ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์