12.1 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)และ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

บันทึกข้อความขออมุมัติประกาศฯ

บันทึกข้อความ เรื่อง การประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต และประกาศกำหนดนโยบายฯ ของหน่วยงาน

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลตำบลตากฟ้า

ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลตำบลตากฟ้า ลว.24 มิถุนายน 2564

ประกาศกำหนดนโยบายเพื่อแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ฯ

ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายเพื่อแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ของเทศบาลตำบลตากฟ้า ลว.24 มิถุนายน 2564

การลงนามรับทราบประกาศ ฯ

บัญชีลงนามรับทราบประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลตำบลตากฟ้า และ ประกาศกำหนดนโยบายเพื่อแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ฯ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์