เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติ เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566
เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553
เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553
เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2553
เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2553
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2553
เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2553
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.2553
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการเสริมสวยหรือแต่งผม พ.ศ.2553
เทศบัญญัติ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลตำบลตากฟ้า พ.ศ.2553
เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2553
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์