เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553
เทศบัญญัติ การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553
เทศบัญญัติ สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2553
เทศบัญญัติ ตลาด พ.ศ.2553
เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2553
เทศบัญญัติ การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553
เทศบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2553
เทศบัญญัติ การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.2553
เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการเสริมสวยหรือแต่งผม พ.ศ.2553
เทศบัญญัติ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลตำบลตากฟ้า พ.ศ.2553
เทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2553
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์