หน่วยงานตรวจสอบภายใน

นายธนพล เผ่าพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

นายคณพศ สาลีสุข
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ข้ามไปยังทูลบาร์