สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 • ประวัติความเป็นมา 

  เทศบาลตำบลตากฟ้า (Tak Fa Subdistrict Municipality) เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดิมมีฐานะเป็น “สุขาภิบาลตากฟ้า” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีที่ทำการตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลตากฟ้า มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1145 สายตากฟ้า-ท่าตะโก ผ่านติดต่อกับโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอตากฟ้า และถนนพหลโยธิน ประมาณ 1 กิโลเมตร

  ที่มาของคำว่า “ตากฟ้า” เดิมอำเภอตากฟ้ามีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าดงดิบ มีต้นไม้ปกคลุมโดยทั่วไป และมีลานซึ่งแสงแดดส่องถึงพวกพรานเห็นพวกไก่ฟ้าชอบมาเล่นแสงแดดบริเวณที่ ว่าง จึงตั้งชื่อลานนั้นว่า “ลานไก่ฟ้า” ต่อมามีราษฎรนำผ้าไปตากที่ลานดังกล่าวเพราะมีแสงแดดส่อง ถึงจึงเรียกติดปากว่า “ลานตากผ้า” ได้เปลี่ยนเป็น “ตากฟ้า” มาจนถึงทุกวันนี้


  ตราสัญลักษณ์

  “นางฟ้าโปรยกลีบดอกไม้”

  ความหมาย : การประทานพรให้ชาวตากฟ้า มีความสุขสวัสดี มีชัย ความอุดมสมบูรณ์ และความเจริญโดยทั่วกัน

 • ข้อมูลสภาพทั่วไป

  • ลักษณะที่ตั้ง
   เทศบาลตำบลตากฟ้า เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอตาก ฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์  พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข  1145  ห่างจากที่ว่าการอำเภอตากฟ้า และถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)  ประมาณ 1 กิโลเมตร  และห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์  ประมาณ 80 กิโลเมตร

  • เนื้อที่   เทศบาลตำบลตากฟ้ามีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

   • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลพุนกยูง

   • ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลตากฟ้า

   • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตำบลสุขสำราญ

   • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลตากฟ้า

  • เทศบาลตำบลตากฟ้า  มีเนื้อที่ประมาณ  11.2  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  7,000  ไร่

  • เขตการปกครอง

   • “เทศบาลตำบลตากฟ้า”  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เดิมมีฐานะเป็น “สุขาภิบาลตากฟ้า”  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  พ.ศ. 2515 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  เทศบาลตำบลตากฟ้า เป็นเทศบาลขนาดเล็ก

   • เทศบาลตำบลตากฟ้า  มีอาณาเขตการปกครอง  (2 ตำบล  4 หมู่บ้าน  8 ชุมชน)

    • ตำบลตากฟ้า  ประกอบด้วย

     • หมู่ที่ 1  แยกเป็นชุมชน  3  ชุมชน ดังนี้

      • ชุมชนบ้านเศรษฐกิจ

      • ชุมชนนภาเขตพัฒนา

      • ชุมชนพัฒนา

     • หมู่ที่ 3  แยกเป็นชุมชน  1 ชุมชน ดังนี้

      • ชุมชนถนนโค้งพัฒนา

    • ตำบลสุขสำราญ ประกอบด้วย

     • หมู่ที่ 2  แยกเป็นชุมชน  2  ชุมชน ดังนี้

      • ชุมชนเกษตรชัย 1

      • ชุมชนเกษตรชัย 2

     • หมู่ที่ 3  แยกเป็นชุมชน  2  ชุมชน ดังนี้

      • ชุมชนบ้านเขาหมี

      • ชุมชนห้วยตะแคง

 

  • แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง

  • จำนวนประชากร

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลตากฟ้า ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

ชุมชน

ตำบล

เพศ

รวม
(คน)

จำนวนบ้าน
(ครัวเรือนแยกตามชุมชน)

ชาย

หญิง

นภาเขตพัฒนา

ตากฟ้า

343

333

676

406

บ้านเศรษฐกิจ

ตากฟ้า

374

411

785

215

พัฒนา

ตากฟ้า

353

363

716

417

ถนนโค้งพัฒนา

ตากฟ้า

420

433

853

393

ห้วยตะแคง

สุขสำราญ

310

315

625

248

เขาหมี

สุขสำราญ

171

192

363

171

เกษตรชัย 1

สุขสำราญ

303

365

668

291

เกษตรชัย 2

สุขสำราญ

274

325

599

207

ไม่กำหนดชุมชน

96

91

187

390

ทะเบียนบ้านกลาง

11

6

17

รวม

2,644

2,828

5,742

2,738

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

2,102

2,293

4,395

 

ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่  512.68 คน  : ตารางกิโลเมตร
* ไม่รวมประชากรในทะเบียนบ้านกลาง

ข้อมูล : จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลตากฟ้า ณ เดือนธันวาคม 2563

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์