สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2515 

 พระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542

  • ประวัติความเป็นมา 

   เทศบาลตำบลตากฟ้า (Tak Fa Subdistrict Municipality) เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดิมมีฐานะเป็น “สุขาภิบาลตากฟ้า” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีที่ทำการตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลตากฟ้า มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1145 สายตากฟ้า-ท่าตะโก ผ่านติดต่อกับโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอตากฟ้า และถนนพหลโยธิน ประมาณ 1 กิโลเมตร

   ที่มาของคำว่า “ตากฟ้า” เดิมอำเภอตากฟ้ามีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าดงดิบ มีต้นไม้ปกคลุมโดยทั่วไป และมีลานซึ่งแสงแดดส่องถึงพวกพรานเห็นพวกไก่ฟ้าชอบมาเล่นแสงแดดบริเวณที่ ว่าง จึงตั้งชื่อลานนั้นว่า “ลานไก่ฟ้า” ต่อมามีราษฎรนำผ้าไปตากที่ลานดังกล่าวเพราะมีแสงแดดส่อง ถึงจึงเรียกติดปากว่า “ลานตากผ้า” ได้เปลี่ยนเป็น “ตากฟ้า” มาจนถึงทุกวันนี้


   ตราสัญลักษณ์

   “นางฟ้าโปรยกลีบดอกไม้”

   ความหมาย : การประทานพรให้ชาวตากฟ้า มีความสุขสวัสดี มีชัย ความอุดมสมบูรณ์ และความเจริญโดยทั่วกัน

  • ข้อมูลสภาพทั่วไป
   “เทศบาลตำบลตากฟ้า”  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เดิมมีฐานะเป็น “สุขาภิบาลตากฟ้า”  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  พ.ศ. 2515 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ปัจจุบัน เทศบาลตำบลตากฟ้า เป็นเทศบาลขนาดกลาง

  • ลักษณะที่ตั้ง
   เทศบาลตำบลตากฟ้า เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์  พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข  1145  ห่างจากที่ว่าการอำเภอตากฟ้า และถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)  ประมาณ 1 กิโลเมตร  และห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์  ประมาณ 80 กิโลเมตร

  • เนื้อที่   เทศบาลตำบลตากฟ้ามีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

   • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลพุนกยูง

   • ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลตากฟ้า

   • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตำบลสุขสำราญ

   • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลตากฟ้า

  • เทศบาลตำบลตากฟ้า  มีเนื้อที่ประมาณ  11.2  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  7,000  ไร่

  • เขตการปกครอง

   • เทศบาลตำบลตากฟ้า  มีอาณาเขตการปกครอง  (2 ตำบล  4 หมู่บ้าน  8 ชุมชน)

    • ตำบลตากฟ้า  ประกอบด้วย

     • หมู่ที่ 1  แยกเป็นชุมชน  3  ชุมชน ดังนี้

      • ชุมชนบ้านเศรษฐกิจ

      • ชุมชนนภาเขตพัฒนา

      • ชุมชนพัฒนา

     • หมู่ที่ 3  แยกเป็นชุมชน  1 ชุมชน ดังนี้

      • ชุมชนถนนโค้งพัฒนา

    • ตำบลสุขสำราญ ประกอบด้วย

     • หมู่ที่ 2  แยกเป็นชุมชน  2  ชุมชน ดังนี้

      • ชุมชนเกษตรชัย 1

      • ชุมชนเกษตรชัย 2

     • หมู่ที่ 3  แยกเป็นชุมชน  2  ชุมชน ดังนี้

      • ชุมชนเขาหมี

      • ชุมชนห้วยตะแคง

  • แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง

  • จำนวนประชากร

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลตากฟ้า ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

ชุมชน

ตำบล

เพศ

รวม
(คน)

จำนวนบ้าน
(ครัวเรือนแยกตามชุมชน)

ชาย

หญิง

นภาเขต

ตากฟ้า

333

301

634

410

บ้านเศรษฐกิจ

ตากฟ้า

370

397

767

218

พัฒนา

ตากฟ้า

331

357

688

434

ถนนโค้งพัฒนา

ตากฟ้า

403

424

827

434

ห้วยตะแคง

สุขสำราญ

290

315

605

256

เขาหมี

สุขสำราญ

165

177

342

176

เกษตรชัย 1

สุขสำราญ

293

358

651

294

เกษตรชัย 2

สุขสำราญ

250

307

557

211

ไม่กำหนดชุมชน

88

83

171

389

ทะเบียนบ้านกลาง

7

4

11

รวม

2,523

2,719

5,242

2,822

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

2,044

2,248

4,292

ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่  468.04 คน  : ตารางกิโลเมตร
* ไม่รวมประชากรในทะเบียนบ้านกลาง

**ข้อมูล : จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลตากฟ้า ณ เดือนสิงหาคม 2566

  • ข้อมูลตลาดในเขตเทศบาล

   ตลาดประเภท 1

   1. ตลาดสดนิคมตากฟ้า  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ »ดำเนินการโดย นางหนู บุญเพ็ง

   ตลาดประเภท 2

   1. ตลาดปิยะชน ตั้งอยู่ เลขที่ 74 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ »ดำเนินการโดย นางธนียา ปิยะชน

  •  ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

   1. ข้อมูลแหล่งน้ำ

      » ห้วยตากฟ้า

      » ห้วยตะแคง

      » ห้วยยายริ

      » ห้วยเกษตรชัย

   2. ข้อมูลสภาพน้ำเสียในพื้นที่

   รายงานด้านน้ำเสียตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (www.ereportmatra80.com) โดยมีข้อมูล ดังนี้

   1. โรงพยาบาลตากฟ้า เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
   2. หจก.ปิ่นทองไพศาล ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ เลขที่ 80 หมู่ที่ 3 ถนนอินทร์บุรี-เขาทราย ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
   3. บริษัท ปิโตรเลียมคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ปั๊มน้ำมันพีที (สาขาเกษตรชัย) เลขที่ 179 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

  • ข้อมูลลานกีฬา

             1. ลานกีฬาและสนามกีฬาเทศบาลตำบลตากฟ้า 

             2. ลานกีฬาและนันทนาการเทศบาลตำบลตากฟ้า

             3. ลานกีฬาชุมชนถนนโค้งพัฒนา

             4. ลานกีฬาชุมชนบ้านเศรษฐกิจ

             5. ลานกีฬาชุมชนพัฒนา

             6. ลานกีฬาชุมชนนภาเขตพัฒนา

             7. ลานกีฬาชุมชนเกษตรชัย 1

             8. ลานกีฬาชุมชนเกษตรชัย 2

             9. ลานกีฬาชุมชนห้วยตะแคง

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์