สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 • ประวัติความเป็นมา 

  เทศบาลตำบลตากฟ้า (Tak Fa Subdistrict Municipality) เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดิมมีฐานะเป็น “สุขาภิบาลตากฟ้า” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีที่ทำการตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลตากฟ้า มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1145 สายตากฟ้า-ท่าตะโก ผ่านติดต่อกับโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอตากฟ้า และถนนพหลโยธิน ประมาณ 1 กิโลเมตร

  ที่มาของคำว่า “ตากฟ้า” เดิมอำเภอตากฟ้ามีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าดงดิบ มีต้นไม้ปกคลุมโดยทั่วไป และมีลานซึ่งแสงแดดส่องถึงพวกพรานเห็นพวกไก่ฟ้าชอบมาเล่นแสงแดดบริเวณที่ ว่าง จึงตั้งชื่อลานนั้นว่า “ลานไก่ฟ้า” ต่อมามีราษฎรนำผ้าไปตากที่ลานดังกล่าวเพราะมีแสงแดดส่อง ถึงจึงเรียกติดปากว่า “ลานตากผ้า” ได้เปลี่ยนเป็น “ตากฟ้า” มาจนถึงทุกวันนี้


  ตราสัญลักษณ์

  “นางฟ้าโปรยกลีบดอกไม้”

  ความหมาย : การประทานพรให้ชาวตากฟ้า มีความสุขสวัสดี มีชัย ความอุดมสมบูรณ์ และความเจริญโดยทั่วกัน

 • ข้อมูลสภาพทั่วไป

  • “เทศบาลตำบลตากฟ้า”  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เดิมมีฐานะเป็น “สุขาภิบาลตากฟ้า”  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  พ.ศ. 2515 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ปัจจุบัน เทศบาลตำบลตากฟ้า เป็นเทศบาลขนาดกลาง

  • ลักษณะที่ตั้ง
   เทศบาลตำบลตากฟ้า เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์  พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข  1145  ห่างจากที่ว่าการอำเภอตากฟ้า และถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)  ประมาณ 1 กิโลเมตร  และห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์  ประมาณ 80 กิโลเมตร

  • เนื้อที่   เทศบาลตำบลตากฟ้ามีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

   • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลพุนกยูง

   • ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลตากฟ้า

   • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตำบลสุขสำราญ

   • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลตากฟ้า

  • เทศบาลตำบลตากฟ้า  มีเนื้อที่ประมาณ  11.2  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  7,000  ไร่

  • เขตการปกครอง

   • เทศบาลตำบลตากฟ้า  มีอาณาเขตการปกครอง  (2 ตำบล  4 หมู่บ้าน  8 ชุมชน)

    • ตำบลตากฟ้า  ประกอบด้วย

     • หมู่ที่ 1  แยกเป็นชุมชน  3  ชุมชน ดังนี้

      • ชุมชนบ้านเศรษฐกิจ

      • ชุมชนนภาเขตพัฒนา

      • ชุมชนพัฒนา

     • หมู่ที่ 3  แยกเป็นชุมชน  1 ชุมชน ดังนี้

      • ชุมชนถนนโค้งพัฒนา

    • ตำบลสุขสำราญ ประกอบด้วย

     • หมู่ที่ 2  แยกเป็นชุมชน  2  ชุมชน ดังนี้

      • ชุมชนเกษตรชัย 1

      • ชุมชนเกษตรชัย 2

     • หมู่ที่ 3  แยกเป็นชุมชน  2  ชุมชน ดังนี้

      • ชุมชนเขาหมี

      • ชุมชนห้วยตะแคง

  • แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง

  • จำนวนประชากร

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลตากฟ้า ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

ชุมชน

ตำบล

เพศ

รวม
(คน)

จำนวนบ้าน
(ครัวเรือนแยกตามชุมชน)

ชาย

หญิง

นภาเขตพัฒนา

ตากฟ้า

327

314

641

406

บ้านเศรษฐกิจ

ตากฟ้า

375

406

782

218

พัฒนา

ตากฟ้า

336

348

684

425

ถนนโค้งพัฒนา

ตากฟ้า

405

431

836

409

ห้วยตะแคง

สุขสำราญ

304

317

612

254

เขาหมี

สุขสำราญ

174

185

359

175

เกษตรชัย 1

สุขสำราญ

299

361

660

293

เกษตรชัย 2

สุขสำราญ

258

309

567

210

ไม่กำหนดชุมชน

97

88

185

390

ทะเบียนบ้านกลาง

10

6

16

รวม

2,516

2,759

5,335

2,780

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

2,078

2,259

4,337

 

ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่  476.33 คน  : ตารางกิโลเมตร
* ไม่รวมประชากรในทะเบียนบ้านกลาง

**ข้อมูล : จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลตากฟ้า ณ เดือนสิงหาคม 2565

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์