สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ

นางนิศารัตน์ กล้ากสิการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
รกท.ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า

 081-3796556  056-241323 ต่อ 16

นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

081-9728956  056-241323 ต่อ 11

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 

นางสาวรศิกาญจน์ หมู่พยัคฆ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางพยอม ชาญณรงค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- ว่าง -
นิติกร
นางสาวพัชรวลัย ทองชู
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายสายชล มะลิทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายไพฑูรย์ อุ่ยเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวจิตรนภา สุนทรรัตนา
พนักงานวิทยุ
นายประทีป โพธิ์มี
นักการ
(ช่วยราชการกองสาธารณสุขฯ)
นางสาววิไลลักษณ์ นาละออง
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวจิราพร ลิ้มสกุลบริสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนิสิต กิจจานุวัฒน์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวณัฐกานต์ รอบรู้
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวนิตยา อินเทศ
ปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายอารมย์ พรหมสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวมัทธิตา มีสติ
พนักงานทำความสะอาด

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 ตุลาคม 2564

 

ข้ามไปยังทูลบาร์