สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ

นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์
ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

 085-2522222  056-241323 ต่อ 15

นายสายชล มะลิทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)

 089-7089034   056-241323 ต่อ 11

นายสายชล มะลิทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
086-4896575   056-241323 ต่อ 11

 

นางสาวรศิกาญจน์ หมู่พยัคฆ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพัชรวลัย ทองชู
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.
นางพยอม ชาญณรงค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายไพฑูรย์ อุ่ยเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายบัญชา เชื้อพันธ์
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวจิตรนภา สุนทรรัตนา
พนักงานวิทยุ
นายประทีป โพธิ์มี
นักการ
(ช่วยราชการกองสาธารณสุขฯ)
นางสาววิไลลักษณ์ นาละออง
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวจิราพร ลิ้มสกุลบริสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนิสิต กิจจานุวัฒน์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวณัฐกานต์ รอบรู้
ปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนิตยา อินเทศ
ปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายอารมย์ พรหมสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวมัทธิตา มีสติ
พนักงานทำความสะอาด

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 พฤศจิกายน 2565

 

ข้ามไปยังทูลบาร์