สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ

นายธนพล เผ่าพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

081-8881858  056-241323 ต่อ 15

นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

081-9728956  056-241323 ต่อ 11

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 

นางสาวรศิกาญจน์ หมู่พยัคฆ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางพยอม ชาญณรงค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- ว่าง -
นิติกร
นางสาวพัชรวลัย ทองชู
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายสายชล มะลิทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธนพร สงพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
(ช่วยราชการกองคลัง)
นางสาวจิตรนภา สุนทรรัตนา
พนักงานวิทยุ
นายประทีป โพธิ์มี
นักการ
(ช่วยราชการกองสาธารณสุขฯ)
นางสาววิไลลักษณ์ นาละออง
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวจิราพร ลิ้มสกุลบริสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนิสิต กิจจานุวัฒน์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวณัฐกานต์ รอบรู้
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวนิตยา อินเทศ
ปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายอารมย์ พรหมสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
นางศิริพร ฤหรมย์
พนักงานทำความสะอาด

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 มิถุนายน 2564

 

ข้ามไปยังทูลบาร์