สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ

นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์
ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 085-2522222  056-241323 ต่อ 15

นางสาวนันท์นภัส พูลเกิด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 082-4035758   056-241323 ต่อ 11

นายสายชล มะลิทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
086-4896575   056-241323 ต่อ 11

 

นางสาวพัชรวลัย ทองชู
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวรศิกาญจน์ หมู่พยัคฆ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางพยอม ชาญณรงค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายไพฑูรย์ อุ่ยเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายบัญชา เชื้อพันธ์
นิติกรปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
นายประทีป โพธิ์มี
นักการ
(ช่วยราชการกองสาธารณสุขฯ)
นางสาววิไลลักษณ์ นาละออง
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวจิราพร ลิ้มสกุลบริสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนิสิต กิจจานุวัฒน์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวณัฐกานต์ รอบรู้
ปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนิตยา อินเทศ
ปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวมัทธิตา มีสติ
พนักงานทำความสะอาด

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 พฤศจิกายน 2566

 

ข้ามไปยังทูลบาร์