สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

นายธนพล เผ่าพันธ์
ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

081-8881858  056-241323 ต่อ 15

นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

081-9728956 056-241323 ต่อ 11

นายเทวเดช สิงห์ทอง
หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและรักษาความสงบ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

086-2022585  056-242175

 

พ.อ.อ.ประเวศ ปัญญา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

088-1482393 056-242175

นายเสนอ กลิ่นหอม
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
นายธนิต แสงเปี่ยม
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
นายอิทธินพ โตแก้ว
ปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสารงานป้องกันฯ
นายบรรจบ กันเพชร
ปฏิบัติงานยานพาหนะและป้องกันฯ
นายธีรพล เม่นเกาะ
ปฏิบัติงานยานพาหนะและป้องกันฯ
นายศุภชัย ประทุมวัน
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายประทีป เผ่าพันธ์
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายไพโรจน์ ภักดีสุข
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายไพโรจน์ แสงภู่
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายปัญญา รูปสวย
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุชิน โหมดตาด
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเอกพันธ์ บูรณพันธ์
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมพงษ์ แก้วเจริญ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายพิชิต กองกาสี
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายชัยวัฒน์ รุ่งอินทร์
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายรุจิภาส มาแสง
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสำเริง เอี่ยมน้อย
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 มิถุนายน 2564

 

ข้ามไปยังทูลบาร์