สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์
ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 085-2522222  056-241323 ต่อ 15

นางสาวนันท์นภัส พูลเกิด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 082-4035758   056-241323 ต่อ 11

นางสาวรศิกาญจน์ หมู่พยัคฆ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
098-2615255   056-242175

 

พ.อ.อ.ประเวศ ปัญญา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

088-1482393 056-242175

-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)

- 056-242175

นายธนิต แสงเปี่ยม
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
นายอิทธินพ โตแก้ว
ปฏิบัติงานด้านธุรการ
นายธีรพล เม่นเกาะ
ปฏิบัติงานขับเครื่องกลขนาดเบา
นายไพโรจน์ แสงภู่
ปฏิบัติงานขับเครื่องกลขนาดเบา
นายปัญญา รูปสวย
ปฏิบัติงานขับเครื่องกลขนาดเบา
นายเอกพันธ์ บูรณพันธ์
ปฏิบัติงานขับเครื่องกลขนาดเบา
นายศุภชัย ประทุมวัน
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายบรรจบ กันเพชร
ปฏิบัติงานยานพาหนะและป้องกันฯ
นายประทีป เผ่าพันธ์
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมพงษ์ แก้วเจริญ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายพิชิต กองกาสี
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายรุจิภาส มาแสง
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเอกราช บูรณพันธ์
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายมณฑวรรษ คงวารี
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 ตุลาคม 2566

 

ข้ามไปยังทูลบาร์