สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์
ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

 085-2522222  056-241323 ต่อ 15

นายสายชล มะลิทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)

 089-7089034   056-241323 ต่อ 11

นายเทวเดช สิงห์ทอง
หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและรักษาความสงบ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

086-2022585  056-242175

 

พ.อ.อ.ประเวศ ปัญญา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

088-1482393 056-242175

-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง/ชง.)

- 056-242175

นายธนิต แสงเปี่ยม
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
นายอิทธินพ โตแก้ว
ปฏิบัติงานด้านธุรการ
นายธีรพล เม่นเกาะ
ปฏิบัติงานขับเครื่องกลขนาดเบา
นายไพโรจน์ แสงภู่
ปฏิบัติงานขับเครื่องกลขนาดเบา
นายปัญญา รูปสวย
ปฏิบัติงานขับเครื่องกลขนาดเบา
นายเอกพันธ์ บูรณพันธ์
ปฏิบัติงานขับเครื่องกลขนาดเบา
นายศุภชัย ประทุมวัน
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายบรรจบ กันเพชร
ปฏิบัติงานยานพาหนะและป้องกันฯ
นายประทีป เผ่าพันธ์
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายไพโรจน์ ภักดีสุข
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมพงษ์ แก้วเจริญ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายพิชิต กองกาสี
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายรุจิภาส มาแสง
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสำเริง เอี่ยมน้อย
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายณัฐพร พ่วงใจ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเอกราช บูรณพันธ์
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 ตุลาคม 2565

 

ข้ามไปยังทูลบาร์