6.2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

ตารางแสดงข้อมูล สถิติการให้บริการ ของเทศบาลตำบลตากฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

 

สถิติการให้บริการเดือน
ปี พ.ศ.2564ปี พ.ศ.2565
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์13146448      
การจดทะเบียนพาณิชย์222254      
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ000010      
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์000000      
การรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน000000      
การรับแจ้งเกิด000000      
การรับแจ้งตาย1041515814      
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่333025263034      
การขอเลขที่บ้าน6132310      
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร871012834      
งานคัดทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)121813192218      
การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค1215362016      
การช่วยเหลือสาธารณภัย2358610      
การรับแจ้งทำบัตรคนพิการ000000      
การรับชำระภาษีป้าย001995460      
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่000040      
การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง215112635      
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ11990000      
การขออนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง6510233      
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร405232      
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตราา 32000000      
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน001010      
การรับแจ้งขุดดิน/ถมดิน000000      
การบำรุงรักษา/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ4201166880      
การขอ/ต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ102105      
การขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ010304      
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ ทต.ตากฟ้า002011      
การให้บริการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ทต.ตากฟ้า000000      
การแก้ไขคำร้อง เรื่อง ร้องเรียนตามเทศบัญญัติ และ พรบ.สาธารณสุข000001      
การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก, พิษสุนัขบ้า. พ่นยาฆ่าเชื้อ)338400      
การรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลฯ (ตัดต้นไม้, ตัดหญ้า, ล้างรางระบายน้ำ)295522      
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท.000000      
การรับชำระค่าน้ำประปา303023495540      
การขอใช้น้ำประปา124323      
การบริการซ่อมแซมน้ำประปา116510159      
งานบริการอื่นๆ000000      

รวม

438314665791904927      

 

 

รายละเอียดรายงานสถิติการให้บริการ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์