6.2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ตารางแสดงข้อมูล สถิติการให้บริการ ของเทศบาลตำบลตากฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

สถิติการให้บริการ เดือน
ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 13 14 6 4 4
การจดทะเบียนพาณิชย์ 0 1 0 1 0
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ 0 0 0 0 1
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 0 0 0 0 0
การรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน 0 0 0 0 0
การรับแจ้งเกิด 0 3 0 0 0
การรับแจ้งตาย 5 12 17 18 8
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ 33 43 23 23 30
การขอเลขที่บ้าน 6 4 7 0 3
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 8 17 9 11 8
งานคัดทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) 12 48 27 26 22
การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค 12 15 3 6 20
การช่วยเหลือสาธารณภัย 2 3 5 8 6
การรับแจ้งทำบัตรคนพิการ 0 0 0 0 0
การรับชำระภาษีป้าย 0 0 0 74 62
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 0 0 0 0 4
การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0 0 0 1 0
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 1 0 148 16 1
การขออนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 4 8 8 3 4
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 4 0 5 2 3
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตราา 32 0 0 0 0 0
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 0 0 1 0 1
การรับแจ้งขุดดิน/ถมดิน 0 0 0 0 0
การบำรุงรักษา/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 42 0 116 68 8
การขอ/ต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ 1 0 2 1 0
การขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 0 1 0 3 0
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ ทต.ตากฟ้า 0 0 2 0 1
การให้บริการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ทต.ตากฟ้า 0 0 0 0 0
การแก้ไขคำร้อง เรื่อง ร้องเรียนตามเทศบัญญัติ และ พรบ.สาธารณสุข 0 0 0 0 0
การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก, พิษสุนัขบ้า. พ่นยาฆ่าเชื้อ) 3 3 8 4 0
การรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลฯ (ตัดต้นไม้, ตัดหญ้า, ล้างรางระบายน้ำ) 2 9 5 5 2
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. 0 0 0 0 0
การรับชำระค่าน้ำประปา 30 30 23 49 55
การขอใช้น้ำประปา 1 2 4 3 2
การบริการซ่อมแซมน้ำประปา 11 6 5 10 15
งานบริการอื่นๆ 0 0 0 0 0

รวม

438 314 665 791 904

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์