6.2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

ตารางแสดงข้อมูล สถิติการให้บริการ ของเทศบาลตำบลตากฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

 

สถิติการให้บริการ เดือน
ปี พ.ศ.2566 ปี พ.ศ.2567
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์                        
การจดทะเบียนพาณิชย์                        
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ                        
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์                        
การรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน                        
การรับแจ้งเกิด                        
การรับแจ้งตาย                        
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่                        
การขอเลขที่บ้าน                        
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร                        
งานคัดทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)                        
การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค                        
การช่วยเหลือสาธารณภัย                        
การรับแจ้งทำบัตรคนพิการ                        
การรับชำระภาษีป้าย                        
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่                        
การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                        
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                        
การขออนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                        
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร                        
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตราา 32                        
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน                        
การรับแจ้งขุดดิน/ถมดิน                        
การบำรุงรักษา/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                        
การขอ/ต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ                        
การขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                        
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ ทต.ตากฟ้า                        
การให้บริการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ทต.ตากฟ้า                        
การแก้ไขคำร้อง เรื่อง ร้องเรียนตามเทศบัญญัติ และ พรบ.สาธารณสุข 0 0 0 0 0              
การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก, พิษสุนัขบ้า. พ่นยาฆ่าเชื้อ)                        
การรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลฯ (ตัดต้นไม้, ตัดหญ้า, ล้างรางระบายน้ำ)                        
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท.                        
การรับชำระค่าน้ำประปา                        
การขอใช้น้ำประปา                        
การบริการซ่อมแซมน้ำประปา                        
งานบริการอื่นๆ                        

รวม

                       

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์