วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์

“ตากฟ้าเมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม
น้อมนำหลักปรัชญา พัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน”

พันธกิจ
1) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้เพียงพอ
2) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน แหล่งน้ำ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3) พัฒนาศักยภาพของคนในเขตเทศบาลฯ ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้
4) ส่งเสริมพัฒนา การประกอบอาชีพ การศึกษา และการสาธารณสุข
5) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
 
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
–  มีโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ
–  มีระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน
–  มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
–  มีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
–  ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมและเข้าถึงระบบการศึกษา และสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
–  สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ประชาชน เด็ก และเยาวชน มีการออกกำลังกายมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน 
–  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานคงอยู่ต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
–  หน่วยงานมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
–  ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
–  มีการลดปริมาณขยะ และกำจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ
– ประชาชนมีการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
–  หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส
–  ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
– ประชาชนมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาชนธิปไตย
 
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์