ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฐานข้อมูล
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
———————————————-

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน
2. เพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญานั้นๆ ต่อไป

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสถาน

ลำดับที่

ชื่อ

หมู่ที่

ตำบล

ชื่อเจ้าอาวาส (ปัจจุบัน)

จำนวนพระสงฆ์

จำนวนสามเณร

1

วัดตากฟ้าพระอารามหลวง

1

ตากฟ้า

พระเทพปัญญาภรณ์

34

65

2

วัดประชาสรรค์

2

สุขสำราญ

พระครูวินัยธรสรยุท

5

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแดล้อม ด้านศิลปกรรม   
นายมานพ  โตแก้ว
กลุ่มวิชาความรู้ : ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแดล้อม
ความชำนาญ : การทำปุ๋ยอินทรีย์จากพืชและสัตว์
> รายละเอียด <
นายเจริญราษฎร์  ยามสุข
กลุ่มวิชาความรู้ : ด้านศิลปกรรม ดนตรี  นาฏศิลป์
ความชำนาญ : การวาดรูป
> รายละเอียด <
   
ด้านอุตสาหกรรม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้านอาหารไทย   เครื่องดื่ม 
นางลออ  แสงจันทน์
กลุ่มวิชาความรู้ : หัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์
ความชำนาญ : การทำไม้กวาดดอกหญ้า
> รายละเอียด <
นางกชพร รัตนาภรณ์
กลุ่มวิชาความรู้ : ด้านอาหารไทย เครื่องดื่ม
ความชำนาญ : การทำขนมหวานไทย
> รายละเอียด <
   
ด้านศาสนา  วัฒนธรรม ด้านภาษาและวรรณกรรม
นายมานพ  โตแก้ว
กลุ่มวิชาความรู้
: ด้านศาสนา วัฒนธรรม
ความชำนาญ : พิธีกรทางศาสนา
> รายละเอียด <
นางสาววรรัตน์ ฟักน่วม
กลุ่มวิชาความรู้ : ด้านภาษาและวรรณกรรม
ความชำนาญ : ด้านภาษา วรรณศิลป์
> รายละเอียด <
   
ด้านงานหัตถกรรม ด้านเกษตรกรรม

นายวิเชียร  ร่มเย็น
กลุ่มวิชาความรู้ : ด้านหัตถกรรม
ความชำนาญ : ด้านการจัดดอกไม้
> รายละเอียด <

นายพิสุทธิศักดิ์ อินเทศ
กลุ่มวิชาความรู้ :
เกษตรกรรม
ความชำนาญ : การเลี้ยงปศุสัตว์
> รายละเอียด <

   
   
   
   
   
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์