ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า

นางรพีพัฒน์ วงษ์เมฆ
ประธานสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า
นายเสวย เฉลิมบุญ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลตาฟ้า
นายธนพล เผ่าพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า

(เลขานุการสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า)

นายพิสุทธิ์ศักดิ์ อินเทศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า
นางวรารักษ์ นิยมธรรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า
นางสาวพวงทอง วงษ์นิกร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า
นางจิตตรา ป่านแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า
นายพยอม สุริยะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า
นายภูริทัต วงษ์แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า
นายวันชัย เทียนดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า
นายเสถียร พูลสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า
นายประสิทธิ บุญเพ็ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า
นายบุญยารักษ์ จันทร์จักร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า
ข้ามไปยังทูลบาร์