ข้อมูลผู้บริหาร

ฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายบุญเลิศ ปานอุดมลักษณ์
นายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า

081-9721530    056-241323
takfacity@gmail.com

นายดิเรก นิยมธรรม
รองนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า (1)

099-1215745   056-241323 ต่อ 14

นางสาวพวงทอง วงษ์นิกร
รองนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า (2)

081-8866119 056-241323 ต่อ 11

นางเนริสา ปานอุดมลักษณ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า

081-8139530   056-241323

นายสำเภา จรรยาดีสมบัติ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า

081-7070393   056-241323

ฝ่ายข้าราชการประจำ

นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์
ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
085-2522222  056-241323 ต่อ 15

นางสาวนันท์นัภัส พูลเกิด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง)
082-4035758   056-241323 ต่อ 11

นางสาวนันท์นภัส พูลเกิด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
082-4035758   056-241323 ต่อ 11

นายชิดชัย จรรยาภิสัณห์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 081-0371559  056-241323 ต่อ 12

นางสาวมัลลิกา ชาญวิการณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
(รกท.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
 085-7258071   056-241323 ต่อ 23

นางสาวมัลลิกา ชาญวิการณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
 085-7258071   056-241323 ต่อ 23

นายชิดชัย จรรยาภิสัณห์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา)
 081-0371559  056-241323 ต่อ 12

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 ตุลาคม 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์