ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลตากฟ้า

นายบุญเลิศ ปานอุดมลักษณ์
นายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า
นายดิเรก นิยมธรรม
รองนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า
นายเบี้ยว ภักดีสุข
รองนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า
ข้ามไปยังทูลบาร์