ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายบุญเลิศ ปานอุดมลักษณ์
นายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า

081-9721530    056-241323
takfacity@gmail.com

นายดิเรก นิยมธรรม
รองนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า (1)

099-1215745   056-241323 ต่อ 14

นางสาวพวงทอง วงษ์นิกร
รองนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า (2)

081-8866119 056-241323 ต่อ 11

นายธนพนธ์ ปานอุดมลักษณ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า

095-7040671   056-241323

นายสำเภา จรรยาดีสมบัติ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า

081-7070393   056-241323

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 ธันวาคม 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์