ฝ่ายนิติบัญญัติ

พ้นจากตำแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า

สาเหตุการพ้นจากตำแหน่ง : กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า  มีผล 1 กุมภาพันธ์ 2564

- 056-241323 ต่อ 11

พ้นจากตำแหน่ง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลตาฟ้า

สาเหตุการพ้นจากตำแหน่ง : กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า  มีผล 1 กุมภาพันธ์ 2564

- 056-241323 ต่อ 11

นายธนพล เผ่าพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า

(เลขานุการสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า)

เขต 1

พ้นจากตำแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาล

สาเหตุการพ้นจากตำแหน่ง : กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า  มีผล 1 กุมภาพันธ์ 2564

- 056-241323 ต่อ 11

พ้นจากตำแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาล

สาเหตุการพ้นจากตำแหน่ง : กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า  มีผล 1 กุมภาพันธ์ 2564

- 056-241323 ต่อ 11

พ้นจากตำแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาล

สาเหตุการพ้นจากตำแหน่ง : กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า  มีผล 1 กุมภาพันธ์ 2564

- 056-241323 ต่อ 11

พ้นจากตำแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาล

สาเหตุการพ้นจากตำแหน่ง : กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า  มีผล 1 กุมภาพันธ์ 2564

- 056-241323 ต่อ 11

พ้นจากตำแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาล

สาเหตุการพ้นจากตำแหน่ง : กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า  มีผล 1 กุมภาพันธ์ 2564

- 056-241323 ต่อ 11

เขต 2

พ้นจากตำแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

สาเหตุการพ้นจากตำแหน่ง : กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า  มีผล 1 กุมภาพันธ์ 2564

- 056-241323 ต่อ 11

พ้นจากตำแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

สาเหตุการพ้นจากตำแหน่ง : กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า  มีผล 1 กุมภาพันธ์ 2564

- 056-241323 ต่อ 11

พ้นจากตำแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

สาเหตุการพ้นจากตำแหน่ง : กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า  มีผล 1 กุมภาพันธ์ 2564

- 056-241323 ต่อ 11

พ้นจากตำแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

สาเหตุการพ้นจากตำแหน่ง : กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า  มีผล 1 กุมภาพันธ์ 2564

- 056-241323 ต่อ 11

พ้นจากตำแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

สาเหตุการพ้นจากตำแหน่ง : กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า  มีผล 1 กุมภาพันธ์ 2564

- 056-241323 ต่อ 11

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2564

ข้ามไปยังทูลบาร์