ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายภูริทัต วงษ์แก้ว
ประธานสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า เขต 2

098-4539894

นายพยอม สุริยะ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลตาฟ้า

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า เขต 2

061-7104529

นางสาวเกสรา ขันกสิกรณ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า เขต 1

089-8397942

 

เขต 1

นางสาวกรณษา นิยมธรรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า เขต 1

065-4456994

นางสาวสุภัทร วิญญกูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า เขต 1

080-4492573

นางสาวอนุสรา ป่านแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า เขต 1

084-5065623

นางสุกัญญา ไกรมาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า เขต 1

081-6741893

นางดารณี อินเทศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า เขต 1

091-2896118

เขต 2

นายสุรเสกข์ เด่นปรีชาวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า เขต 2

098-2836145

นายประสิทธิ์ บุญเพ็ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า เขต 2

095-9278047

นายบุญยารักษ์ จันทร์จักร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า เขต 2

086-9388758

นายพิสุทธิศักดิ์ อินเทศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า เขต 2

086-1998428

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 มิถุนายน 2564

ข้ามไปยังทูลบาร์