ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นางนิศารัตน์ กล้ากสิการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
รกท.ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า

 081-3796556  056-241323 ต่อ 16

 

นางนิศารัตน์ กล้ากสิการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

 081-3796556  056-241323 ต่อ 16

นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 081-9728956   056-241323 ต่อ 11

นายชิดชัย จรรยาภิสัณห์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 081-0371559  056-241323 ต่อ 12

นางรำพึง สร้อยแสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

 082-1764558   056-241323 ต่อ 14

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

-   -

นายเทวเดช สิงห์ทอง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 086-2022585   056-242175

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 -

นายบุญชู นารี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
(รกท.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

 081-4950099  056-242024 

นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา)

081-9728956   056-241323 ต่อ 11

นายชิดชัย จรรยาภิสัณฑ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการประปา)

 081-0371559  056-241323 ต่อ 12

นายบุญชู นารี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
 081-4950099  056-242024 

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
-   -

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการ

(นักบริหารงานประปา ระดับต้น)
-   -

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 ตุลาคม 2564

 

ข้ามไปยังทูลบาร์