ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์
ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

085-2522222  056-241323 ต่อ 15

 

นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์
ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
(รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง)

 085-2522222  056-241323 ต่อ 15

นายสายชล มะลิทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)

089-7089034   056-241323 ต่อ 11

นายชิดชัย จรรยาภิสัณห์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 081-0371559  056-241323 ต่อ 12

-ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

-   056-241323 ต่อ 14

นายสายชล มะลิทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 086-4896575   056-241323 ต่อ 11

นางสาวรศิกาญจน์ หมู่พยัคฆ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

098-2615255   056-242175

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 -

นางสาวมัลลิกา ชาญวิการณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
(รกท.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

 085-7258071   056-241323 ต่อ 23

นางสาวมัลลิกา ชาญวิการณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

 085-7258071   056-241323 ต่อ 23

นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์
ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
(รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา)

 085-2522222  056-241323 ต่อ 15

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
 056-242024 

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
-   -

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการ

(นักบริหารงานประปา ระดับต้น)
-   -

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 มกราคม 2566

 

ข้ามไปยังทูลบาร์