หน่วยตรวจสอบภายใน

♦ งานตรวจสอบภายใน

แผนตรวจสอบภายใน

แผนตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนตรวจสอบภายในระยะยาว

แผนตรวจสอบภายในระยะยาว (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

♦ งานควบคุมภายใน

ควบคุมภายในเทศบาลตำบลตากฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

แบบ ปค.1

แบบ ปค.4

แบบ ปค.5

แบบ ปค.6

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์