คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านสาธารณภัยเทศบาลตำบลตากฟ้า

คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตากฟ้า

คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งาน Template การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาะแสการทุจริต

คู่มือการปฏิบัติงาน การจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียนพาณิชย์

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกข้อมูลในระบบจดทะเบียนพาณิชย์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน

คู่มือการปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงาน การใช้งานระบบ และการกรอกข้อมูล ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือปฏิบัติงาน การเขียนหนังสือราชการฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท.

คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)

 คู่มือการปฏิบัติงานในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

คู่มือการปฏิบัติงานในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

คู่มือการปฏิบัติงานในการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล ของ อปท.

คู่มือการปฏิบัติงานรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อปท.

คู่มือการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ของ อปท.

คู่มือหลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของ อปท.

คู่มือ การปฏิบัติงาน การใช้งานระบบรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อปท.

 คู่มือการปฏิบัติงาน การตอบแบบประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ของ อปท.

 คู่มือการจัดเก็บและแบบรวบรวมข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล

คู่มือการใช้งานระบบ e-PlanNACC

แนวทางการปฏิบัติ-ข้อหารือ ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ.2564

คู่มือการปฏิบัติงาน-แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงาน-การยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์