คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน การจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียนพาณิชย์

คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ สำหรับเจ้าหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติงาน การใช้งานระบบ และการกรอกข้อมูล ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตากฟ้า

คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งาน Template การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาลตำบลตากฟ้า

คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท.

คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)

 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

 คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล ของ อปท.

คู่มือรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อปท.

คู่มือการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ของ อปท.

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์