คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือประชาชน)

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558


 

กระบวนงานให้บริการ

 

1. การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์

2. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

3. การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

4. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

7. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

8. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

9. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

10. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

11. การขอเลขที่บ้าน

12. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

13. การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

14. การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

15. การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

16. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐาน ที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

17. การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

18. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

19. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดงบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

20. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

21. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

22. การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

23. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

24. การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

25. การรับแจ้งการย้ายเข้า

26. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

27. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

28. การรับแจ้งการย้ายออก

29. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

30. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

31. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

32. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

33. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

34. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

35. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

36. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

37. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

38. การรับชำระภาษีป้าย

39. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

40. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

41. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

42. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร

43. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

44. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

45. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

46. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

47. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

48. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

49. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

50. การขอใช้น้ำประปาชั่วคราว/ถาวร

51. การขอโอนสิทธิการใช้น้ำประปาให้ผู้อื่น

52. การขอหยุดใช้น้ำประปาเป็นการชั่วคราว

53. การถอนเงินประกันการใช้น้ำประปาชั่วคราว

54. การขอเลิกใช้น้ำประปา

55. การขอใช้น้ำตามเดิม

 

รวมทั้งสิ้น 55 กระบวนงาน

 

ข้ามไปยังทูลบาร์