2.7 คำสั่งเทศบาลตำบลตากฟ้า

คำสั่งเทศบาลตำบลตากฟ้า

29 กันยายน 2564

คำสั่งที่ 760/2565 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลตากฟ้า ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

3 พฤศจิกายน 2565

คำสั่งที่ 759/2565 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ดูแลระบบนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนพาณิชย์ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

29 กันยายน 2564

คำสั่งที่ 494/2564 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา ลงวันที่ 29 กันยายน 2564

29 กันยายน 2564

คำสั่งที่ 493/2564 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ลงวันที่ 29 กันยายน 2564

29 กันยายน 2564

คำสั่งที่ 492/2564 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า ลงวันที่ 29 กันยายน 2564

30 กรกฎาคม 2564

คำสั่งที่ 329/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่ง การรักษาราชการ และการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบภายในของส่วนราชการในเทศบาลตำบลตากฟ้า ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

7 กรกฎาคม 2564

คำสั่งที่ 280/2564 เรื่อง การรักษาราชการ และการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบภายในของส่วนราชการในเทศบาลตำบลตากฟ้า ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

10 มิถุนายน 2564

คำสั่งที่ 209/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564

21 พฤษภาคม 2564

คำสั่งที่ 171/2564 เรื่อง การมอบอำนาจบริหารให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทนนายกเทศนตรี ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

9 ตุลาคม 2563

คำสั่งที่ 597/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 <ยกเลิก ให้ใช้คำสั่ง 759/2565 แทน>

16 ธันวาคม 2562

คำสั่งที่ 672/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลตากฟ้า ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562

16 ธันวาคม 2562

คำสั่งที่ 671/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลตากฟ้า ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562

15 พฤศจิกายน 2562

คำสั่งที่ 622/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน ประจำหน่วยรับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

15 พฤศจิกายน 2562

คำสั่งที่ 621/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลตากฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

15 พฤศจิกายน 2562

คำสั่งที่ 620/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

4 มิถุนายน 2562

คำสั่งที่ 292/2562 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้าให้พนักงานเทศบาลสามัญปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 < เอกสารแนบ >

22 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่ 258/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองการประปา เทศบาลตำบลตากฟ้า ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

22 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่ 257/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา เทศบาลตำบลตากฟ้า ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

22 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่ 256/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตากฟ้า ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

22 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่ 255/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง เทศบาลตำบลตากฟ้า ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

22 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่ 254/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง เทศบาลตำบลตากฟ้า ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

22 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่ 253/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลตำบลตากฟ้า ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

22 พฤษภาคม 2562

คำสั่งที่ 252/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัดเทศบาล (ยกเว้นฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ) เทศบาลตำบลตากฟ้า ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

2 เมษายน 2562

คำสั่งที่ 149/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลตากฟ้า ลงวันที่ 2 เมษายน 2562

2 เมษายน 2562

คำสั่งที่ 148/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลตากฟ้า ลงวันที่ 2 เมษายน 2562

2 เมษายน 2562

คำสั่งที่ 147/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญ เป็นผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562

29 มีนาคม 2562

คำสั่งที่ 145/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลตากฟ้า ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

29 มีนาคม 2562

คำสั่งที่ 144/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 <ยกเลิก ให้ใช้คำสั่ง 597/2563 แทน>

22 มีนาคม 2562

คำสั่งที่ 128/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเทศบาลตำบลตากฟ้า ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562

20 มีนาคม 2562

คำสั่งที่ 127/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562

5 พฤศจิกายน 2558

คำสั่งที่ 221/2558 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

5 พฤศจิกายน 2558

คำสั่งที่ 220/2558 เรื่อง การมอบอำนาจให้ออกใบอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง ภายในเขตเทศบาลตำบลตากฟ้า ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

5 พฤศจิกายน 2558

คำสั่งที่ 219/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงชื่อในใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีอื่นๆ 5 พฤศจิกายน 2558

5 พฤศจิกายน 2558

คำสั่งที่ 218/2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมิน จัดเก็บ เร่งรัด รับอุทธรณ์ และเจ้าพนักงานสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

11 มกราคม 2554

คำสั่งที่ 1/2554 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ ลงวันที่ 11 มกราคม 2554 [ยกเลิกแล้ว]

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์