1.4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

(1) ข้อมูลทั่วไป
(2) ยุทธศาสตร์และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
(3) รายละเอียดโครงการ (แบบ ผ.02) (เป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลลัพธ์)
(4) บัญชีครุภัณฑ์
(5) การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์