การปรับปรุงกระบวนงาน ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนฯ

1. คำสั่งเทศบาลตำบลตากฟ้า ที่ 673/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงการลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562

2. คำสั่งเทศบาลตำบลตากฟ้า 292/2562 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้พนักงานเทศบาลสามัญปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ปรับปรุงกระบวนงาน ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของเทศบาลตำบลตากฟ้า  ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

กระบวนการให้บริการ

เวลาปฏิบัติงานเดิม

เวลาที่ปรับลด

สำนักปลัดเทศบาล

   

การแจ้งเกิด

10 นาที / ราย

 10 นาที / ราย

การแจ้งตาย

10 นาที / ราย

 10 นาที / ราย

การย้ายที่อยู่

10 นาที / ราย

 10 นาที / ราย

การกำหนดเลขที่บ้าน

3 วัน / ราย

 3 วัน / ราย

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

30 นาที / ราย

 30 นาที / ราย

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ

30 นาที / ราย

 30 นาที / ราย

การจดทะเบียนพาณิชย์

60 นาที / ราย

 60 นาที / ราย

การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

แจ้งตอบการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน

 แจ้งตอบการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน

การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

3 ชั่วโมง / ราย

 3 ชั่วโมง / ราย

การช่วยเหลือสาธารณภัย

ในทันที

 ในทันที

กองคลัง

 

 

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

5 นาที / ราย

 5 นาที / ราย

การจัดเก็บภาษีป้าย

5 นาที / ราย

 5 นาที / ราย

การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

60 นาที / ราย

 60 นาที / ราย

กองช่าง

 

 

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
-ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง
-ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต

5 วัน / ราย
5 วัน / ราย

5 วัน / ราย
5 วัน / ราย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
-ขออนุญาติใหม่ / ต่อใบอนุญาต

20 วัน / ราย

 20 วัน / ราย

การขออนุญาจัดตั้งตลาด
-ขออนุญาติใหม่ / ต่อใบอนุญาต

20 วัน / ราย

 20 วัน / ราย

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร)
-ขออนุญาติใหม่ / ต่อใบอนุญาต

20 วัน / ราย

 20 วัน / ราย

การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
-ขออนุญาติใหม่ / ต่อใบอนุญาต

20 วัน / ราย

 20 วัน / ราย

กองการศึกษา

 

 

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8 วัน / ราย

 8 วัน / ราย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์