กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวมัลลิกา ชาญวิการณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
รกท.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 085-7258071   056-242024 

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

 056-242024 

นางสาวรัถยา สอนเมือง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวกาญนิภา เพ็งบุญ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
นางสาวรัชฎาพร ทัศนีย์รัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายสัญญา ฟักมี
คนงานประจำรถขยะ
นายมานพ โตไตย์
คนงานประจำรถขยะ
นายอารมย์ พรหมสุวรรณ์
พนักงานขับรถยนต์
นายนนท์ บุตรทอง
ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลตากฟ้า
นางสมบัติ ศรีอุดม
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนน
นางจำลอง คงสัก
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนน
นางแตงอ่อน สงแก้ว
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนน
นางบุญลือ บุตรทอง
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนน
นางวิรัช สกุลศรี
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนน
นายนิพน คันทะวัง
ปฏิบัติงานดูแลความสะอาด ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า และงานบริการด้านอื่นๆ
นายประยูร จันทมาตร์
ปฏิบัติงานดูแลความสะอาด ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า และงานบริการด้านอื่นๆ
นายอนุชิต กลิ่นสอน
ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลตากฟ้า
นายบุญชวน ฤหรมย์
ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลตากฟ้า
นายชุมพร ทรัพย์มาก
ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลตากฟ้า
นายกมล จันทร์คำ
ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลตากฟ้า
นางสาววรรณวิษา แสงวิเศษ
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายนิกร เรืองฤทธิ์
ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลตากฟ้า
นายสิทธิพร อร่ามคำ
ปฏิบัติงานดูแลความสะอาด ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า และงานบริการด้านอื่นๆ
นายธีรนพ พิมพะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 ธันวาคม 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์