กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายบุญชู นารี
รกท.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

 081-4950099  056-242024 

นายบุญชู นารี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

 081-4950099  056-242024 

นางสุดารัตน์ นารี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวกาญนิภา เพ็งบุญ
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวรัชฎาพร ทัศนีย์รัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายนนท์ บุตรทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายสัญญา ฟักมี
คนงานประจำรถขยะ
นายสุพจน์ วรสุทธิ์
คนงานประจำรถขยะ
นายอำนาจ บูรณพันธ์
คนงานประจำรถขยะ
นางสมบัติ ศรีอุดม
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนน
นางจำลอง คงสัก
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนน
นางแตงอ่อน สงแก้ว
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนน
นางถาวร แก้วสี
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนน
นางบุญลือ บุตรทอง
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนน
นางวิรัช สกุลศรี
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนน
นายนิพน คันทะวัง
คนงานทั่วไป
นายประยูร จันทมาตร์
คนงานทั่วไป
นายพิชไชย์ ขาวเอี่ยม
คนงานทั่วไป
นายอนุชิต กลิ่นสอน
ปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายบุญชวน ฤหรมย์
ปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายชุมพร ทรัพย์มาก
ปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายธีรนพ พิมพะ
ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บขยะมูลฝอย

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 มิถุนายน 2564

ข้ามไปยังทูลบาร์