กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวมัลลิกา ชาญวิการณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
รกท.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 085-7258071   056-242024 

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 

 056-242024 

นางสาวรัถยา สอนเมือง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวกาญนิภา เพ็งบุญ
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวรัชฎาพร ทัศนีย์รัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายสัญญา ฟักมี
คนงานประจำรถขยะ
นายมานพ โตไตย์
คนงานประจำรถขยะ
นายนนท์ บุตรทอง
พนักงานจ้าง
นางสมบัติ ศรีอุดม
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนน
นางจำลอง คงสัก
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนน
นางแตงอ่อน สงแก้ว
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนน
นางบุญลือ บุตรทอง
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนน
นางวิรัช สกุลศรี
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนน
นายนิพน คันทะวัง
คนงานทั่วไป
นายประยูร จันทมาตร์
คนงานทั่วไป
นายพิชไชย์ ขาวเอี่ยม
คนงานทั่วไป
นายอนุชิต กลิ่นสอน
ปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายบุญชวน ฤหรมย์
ปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายชุมพร ทรัพย์มาก
ปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายกมล จันทร์คำ
ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป
นายฤทธิเดช โพธิ์มี
ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป
นางสาววรรณวิษา แสงวิเศษ
คนงานทั่วไป
นายนิกร เนืองฤทธิ์
ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 พฤศจิกายน 2565

ข้ามไปยังทูลบาร์