กองช่าง

นายชิดชัย จรรยาภิสัณห์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

081-0371559 056-241323 ต่อ 12

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 081-0371559  056-241323 ต่อ 12

-ว่าง-
นักจัดการงานช่าง (ปก./ชก.)
นางบำรุง จรรยาภิสัณฑ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
-ว่าง-
นายช่างเขียนแบบ (ปง./ชง.)
นายประวิทย์ นวมจิตต์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายทิวทัศน์ สังข์เงิน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสุนันท์ ฤหรมย์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายภาณุวัฒน์ แสงทอง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายกฤษณะ ปั้นแต่ง
คนสวน
นายจิตติคุณ โตไตย์
คนสวน
นายจิรายุ วงษ์ทองใบใหญ่
ปฏิบัติงานด้านกองช่าง

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 พฤศจิกายน 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์