กองคลัง

นางสาวนันท์นภัส พูลเกิด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง)
 082-4035758   056-241323 ต่อ 11

-ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

- 056-241323 ต่อ 14

-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
นางสาวธารทิพย์ พรมเถื่อน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

  056-241323 ต่อ 14

-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
นางสาวอัจฉรา พันธุเมฆ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวรมิดา พึ่งเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

089-0168833  056-241323 ต่อ 14

นายธนาชัย ดอนปัญญาไพร
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาววราพร แก้วเจริญ
ปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายตรีมิตร ทวีสุข
ปฏิบัติงานลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นายพรพิพัฒน์ เจือสุวรรณ์
ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม

(งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

นายพิพัฒน์พล ภิรมย์วัฒนา
ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม

(งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

นางสาวกนกพร กำแพงนิล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวณัฐฏาวรรณ ศิริภาพ
ปฏิบัติงานผู้ช่วย จนท.การเงินและบัญชี

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 พฤศจิกายน 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์