กองคลัง

นางนิศารัตน์ กล้ากสิการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

081-3796556 056-241323 ต่อ 16

นางรำพึง สร้อยแสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางสาวนงลักษณ์ นรสิงห์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวอัจฉรา พันธุเมฆ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวรมิดา พึ่งเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายธนาชัย ดอนปัญญาไพร
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาววราพร แก้วเจริญ
ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
นายตรีมิตร ทวีสุข
ปฏิบัติงานลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นายชัชวาล ผ่องผึ้ง
ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม

(งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

นายพรพิพัฒน์ เจือสุวรรณ์
ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม

(งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

นายธนากร รักถนอม
ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม

(งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

นายพิพัฒน์พล ภิรมย์วัฒนา
ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม

(งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2564

ข้ามไปยังทูลบาร์