กองคลัง

นางนิศารัตน์ กล้ากสิการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

081-3796556 056-241323 ต่อ 16

นางรำพึง สร้อยแสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

082-1764558  056-241323 ต่อ 14

นางสาวนงลักษณ์ นรสิงห์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

094-8307587 056-241323 ต่อ 14

นางสาวอัจฉรา พันธุเมฆ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวรมิดา พึ่งเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

089-0168833  056-241323 ต่อ 14

นายธนาชัย ดอนปัญญาไพร
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาววราพร แก้วเจริญ
ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
นายตรีมิตร ทวีสุข
ปฏิบัติงานลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นายชัชวาล ผ่องผึ้ง
ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม

(งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

นายพรพิพัฒน์ เจือสุวรรณ์
ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม

(งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

นายธนากร รักถนอม
ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม

(งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

นายพิพัฒน์พล ภิรมย์วัฒนา
ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม

(งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 มิถุนายน 2564

ข้ามไปยังทูลบาร์