กองคลัง

นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์
ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
(รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง)

 085-2522222  056-241323 ต่อ 15

-ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

- 056-241323 ต่อ 14

นางสาวธารทิพย์ พรมเถื่อน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

  056-241323 ต่อ 14

-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

- 056-241323 ต่อ 14

นางสาวอัจฉรา พันธุเมฆ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวรมิดา พึ่งเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

089-0168833  056-241323 ต่อ 14

นายธนาชัย ดอนปัญญาไพร
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาววราพร แก้วเจริญ
ปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายตรีมิตร ทวีสุข
ปฏิบัติงานลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นายพรพิพัฒน์ เจือสุวรรณ์
ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม

(งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

นายพิพัฒน์พล ภิรมย์วัฒนา
ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม

(งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

นางสาวกนกพร กำแพงนิล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 ธันวาคม 2565

ข้ามไปยังทูลบาร์