กองการศึกษา

นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา)

 081-9728956   056-241323 ต่อ 11

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)

 -   -

นางสาวณิชาภา ใจเหิม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวจุฑาทิพ วงษ์ไทย
ครูชำนาญการ (คศ.2)
นางอมรรัตน์ พิสุทธิมนต์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
นางนันทนา พันมะลี
ครู (คศ.2)
นางสาวกนกพร มูลโกศล
ครูชำนาญการ (คศ.2)
นางปราณี สร้อยประสาท
ครู (คศ.2)
นางสาวน้ำฝน สมณะ
ครู (คศ.1)
นายสัณหพจน์ พิสุทธิมนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอังคณา มารศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(บุคลากรสนับสนุนการสอน)

นางดวงดาว ชะเอม
ผู้ดูแลเด็ก
นางผ่องฉวี ภู่เปี่ยม
ผู้ดูแลเด็ก
นายธนกร ว่องวิการณ์
ภารโรง
นายอนันท์ กุลมาลา
ปฏิบัติงานกีฬาและนันทนาการ
นางลักษ์ขณา นิ่มวงค์
พี่เลี้ยงเด็กระดับปฐมวัย
นางจุรีย์ ทองสว่าง
พี่เลี้ยงเด็กระดับปฐมวัย
นางสาวอนุสรา โพมล
พี่เลี้ยงเด็กระดับปฐมวัย
นางสาวอธิษฐาน ศรีเพ็ชร
พี่เลี้ยงเด็กระดับปฐมวัย
นางสาวกชกร เผ่าพันธ์
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ฯ
นางนวนจันทร์ ว่องวิการณ์
ปฏิบัติงานผู้ช่วยภารโรงประจำศูนย์ฯ
นายธนวุฒิ สุพรรณรัตน์
ปฏิบัติงานด้านคนสวน

(ผู้ดูแลความสะอาดภายในและภายนอกสนามกีฬาเทศบาลฯ)

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 ตุลาคม 2564

ข้ามไปยังทูลบาร์