กองการศึกษา

นางสาวมัลลิกา ชาญวิการณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
085-7258071   056-241323 ต่อ 23

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)

 -   -

นางสาวณิชาภา ใจเหิม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวจุฑาทิพ วงษ์ไทย
ครู คศ.2
นางอมรรัตน์ พิสุทธิมนต์
ครู คศ.2
นางนันทนา พันมะลี
ครู คศ.2
นางสาวกนกพร มูลโกศล
ครู คศ.2
นางสาวปราณี สร้อยประสาท
ครู คศ.2
นางวิภา ตะคร้อ
ครู คศ.2
นางสาวน้ำฝน สมณะ
ครู คศ.2
นายสัณหพจน์ พิสุทธิมนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอังคณา มารศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(บุคลากรสนับสนุนการสอน)

นางผ่องฉวี ภู่เปี่ยม
ผู้ดูแลเด็ก
นายธนกร ว่องวิการณ์
ภารโรง
นายอนันท์ กุลมาลา
ปฏิบัติงานกีฬาและนันทนาการ
นางจุรีย์ ทองสว่าง
พี่เลี้ยงเด็กระดับปฐมวัย
นางสาวอนุสรา โพมล
พี่เลี้ยงเด็กระดับปฐมวัย
นางสาวอธิษฐาน ศรีเพ็ชร
พี่เลี้ยงเด็กระดับปฐมวัย
นางนวนจันทร์ ว่องวิการณ์
ปฏิบัติงานผู้ช่วยภารโรงประจำศูนย์ฯ
นายธนวุฒิ สุพรรณรัตน์
ปฏิบัติงานด้านคนสวน

(ผู้ดูแลความสะอาดภายในและภายนอกสนามกีฬาเทศบาลฯ)

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 พฤศจิกายน 2565

ข้ามไปยังทูลบาร์