กองการประปา

นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์
ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
(รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา)

 085-2522222  056-241323 ต่อ 15

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการ
(นักบริหารงานประปา ระดับต้น)

 -   -

นางจินดา เกตุมา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวภาวิดา สุริยะ
ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
นายบรรจง ว่องวิการณ์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายบุญเลื่อน สกุลศรี
พนักงานผลิตน้ำประปา
นางนิภาพร เถื่อนยัง
ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
นายปัญจพล สุริยะ
ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
นางสาวณัฐวรา ทัศนียรัตน์
ปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
นางลักษ์ขณา นิ่มวงค์
ปฏิบัติงานด้านจดมาตรวัดน้ำประปา

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 พฤศจิกายน 2565

ข้ามไปยังทูลบาร์