กองการประปา

นายชิดชัย จรรยาภิสัณห์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการประปา)

 081-0371559  056-241323 ต่อ 12

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการ
(นักบริหารงานประปา ระดับต้น)

 -   -

นางจินดา เกตุมา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวภาวิดา สุริยะ
ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
นายมานพ โตไตย์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายบรรจง ว่องวิการณ์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายบุญเลื่อน สกุลศรี
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสุพพัต ชื่นใจ
พนักงานผลิตน้ำประปา
นางนิภาพร เถื่อนยัง
ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
นายปัญจพล สุริยะ
ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 ตุลาคม 2564

ข้ามไปยังทูลบาร์