กองการประปา

นายชิดชัย จรรยาภิสัณห์
ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา)
 081-0371559  056-241323 ต่อ 12

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการ
(นักบริหารงานประปา ระดับต้น)

 -   -

-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
-ว่าง-
เจ้าพนักงานประปา (ปง./ชง.)
นางจินดา เกตุมา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายบรรจง ว่องวิการณ์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายบุญเลื่อน สกุลศรี
พนักงานผลิตน้ำประปา
นางสาวภาวิดา สุริยะ
ปฏิบัติงานผู้ช่วยการเงินและบัญชี
นางนิภาพร เถื่อนยัง
ปฏิบัติงานกองการประปา
นายปัญจพล สุริยะ
ปฏิบัติงานกองการประปา
นางสาวณัฐวรา ทัศนียรัตน์
ปฏิบัติงานผู้ช่วยการเงินและบัญชี
นางลักษ์ขณา นิ่มวงค์
ปฏิบัติงานกองการประปา

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 พฤศจิกายน 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์