หน่วยงานตรวจสอบภายใน

นายธนพล เผ่าพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(อยู่ระหว่างการบรรจุแต่งตั้ง)

ข้ามไปยังทูลบาร์