สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 • ประวัติความเป็นมา

  “เทศบาลตำบลตากฟ้า”เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดิมมีฐานะเป็น “สุขาภิบาลตากฟ้า” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีที่ทำการตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลตากฟ้า มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1145 สายตากฟ้า-ท่าตะโก ผ่านติดต่อกับโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอตากฟ้า และถนนพหลโยธิน ประมาณ 1 กิโลเมตร

  ที่มาของคำว่า “ตากฟ้า” เดิมอำเภอตากฟ้ามีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าดงดิบ มีต้นไม้ปกคลุมโดยทั่วไป และมีลานซึ่งแสงแดดส่องถึงพวกพรานเห็นพวกไก่ฟ้าชอบมาเล่นแสงแดดบริเวณที่ ว่าง จึงตั้งชื่อลานนั้นว่า “ลานไก่ฟ้า” ต่อมามีราษฎรนำผ้าไปตากที่ลานดังกล่าวเพราะมีแสงแดดส่อง ถึงจึงเรียกติดปากว่า “ลานตากผ้า” ได้เปลี่ยนเป็น “ตากฟ้า” มาจนถึงทุกวันนี้


  ตราสัญลักษณ์

  alt

  “นางฟ้าโปรยกลีบดอกไม้”

  ความหมาย : การประทานพรให้ชาวตากฟ้า มีความสุขสวัสดี มีชัย ความอุดมสมบูรณ์ และความเจริญโดยทั่วกัน

 • ข้อมูลสภาพทั่วไป
  • ลักษณะที่ตั้ง
   เทศบาลตำบลตากฟ้า เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอตาก ฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์  พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข  1145  ห่างจากที่ว่าการอำเภอตากฟ้า และถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)  ประมาณ 1 กิโลเมตร  และห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์  ประมาณ 80 กิโลเมตร
  • เนื้อที่   เทศบาลตำบลตากฟ้ามีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้
   • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลพุนกยูง
   • ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลตากฟ้า
   • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตำบลสุขสำราญ
   • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลตากฟ้า
  • เทศบาลตำบลตากฟ้า  มีเนื้อที่ประมาณ  11.2  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  7,000  ไร่
  • เขตการปกครอง
   • “เทศบาลตำบลตากฟ้า”  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เดิมมีฐานะเป็น “สุขาภิบาลตากฟ้า”  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  พ.ศ. 2515 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  เทศบาลตำบลตากฟ้า เป็นเทศบาลขนาดเล็ก
   • เทศบาลตำบลตากฟ้า  มีอาณาเขตการปกครอง  (2 ตำบล  4 หมู่บ้าน  8 ชุมชน)
    • ตำบลตากฟ้า  ประกอบด้วย
     • หมู่ที่ 1  แยกเป็นชุมชน  3  ชุมชน ดังนี้
      • ชุมชนบ้านเศรษฐกิจ
      • ชุมชนนภาเขตพัฒนา
      • ชุมชนพัฒนา
     • หมู่ที่ 3  แยกเป็นชุมชน  1 ชุมชน ดังนี้
      • ชุมชนถนนโค้งพัฒนา
    • ตำบลสุขสำราญ ประกอบด้วย
     • หมู่ที่ 2  แยกเป็นชุมชน  2  ชุมชน ดังนี้
      • ชุมชนเกษตรชัย 1
      • ชุมชนเกษตรชัย 2
     • หมู่ที่ 3  แยกเป็นชุมชน  2  ชุมชน ดังนี้
      • ชุมชนบ้านเขาหมี
      • ชุมชนห้วยตะแคง

แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง

alt

แผนที่แสดงขอบเขตตำบลตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

จำนวนประชากร
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลตากฟ้า ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

ชุมชน ตำบล เพศ

รวม
(คน)

จำนวนบ้าน
(ครัวเรือนแยกตามชุมชน)
ชาย หญิง
ถนนโค้งพัฒนา
ตากฟ้า 430 430 860 372
บ้านเศรษฐกิจ
ตากฟ้า 384 414 798 215
นภาเขตพัฒนา
ตากฟ้า 339 334 673 404
พัฒนา
ตากฟ้า 359 359
718
397
ห้วยตะแคง
สุขสำราญ 310 322 632 246
เขาหมี
สุขสำราญ 177 193 370 170
เกษตรชัย 1
สุขสำราญ 303 364 667 289
เกษตรชัย 2
สุขสำราญ 282 330 612 201
ไม่กำหนดชุมชน
125 123 248 390
ทะเบียนบ้านกลาง
38 38 76
รวม
2,709 2,869 5,578 2,684
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
2,112 2,271 4,383

ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่  498.04: ตารางกิโลเมตร
* ไม่รวมประชากรในทะเบียนบ้านกลางข้อมูล : จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลตากฟ้า ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

Print Friendly, PDF & Email
Contact Form Powered By : XYZScripts.com
ข้ามไปยังทูลบาร์