สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 
 
 
 • ประวัติความเป็นมา

  “เทศบาลตำบลตากฟ้า”เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดิมมีฐานะเป็น “สุขาภิบาลตากฟ้า” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีที่ทำการตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลตากฟ้า มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1145 สายตากฟ้า-ท่าตะโก ผ่านติดต่อกับโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอตากฟ้า และถนนพหลโยธิน ประมาณ 1 กิโลเมตร

  ที่มาของคำว่า “ตากฟ้า” เดิมอำเภอตากฟ้ามีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าดงดิบ มีต้นไม้ปกคลุมโดยทั่วไป และมีลานซึ่งแสงแดดส่องถึงพวกพรานเห็นพวกไก่ฟ้าชอบมาเล่นแสงแดดบริเวณที่ ว่าง จึงตั้งชื่อลานนั้นว่า “ลานไก่ฟ้า” ต่อมามีราษฎรนำผ้าไปตากที่ลานดังกล่าวเพราะมีแสงแดดส่อง ถึงจึงเรียกติดปากว่า “ลานตากผ้า” ได้เปลี่ยนเป็น “ตากฟ้า” มาจนถึงทุกวันนี้


  ตราสัญลักษณ์

  “นางฟ้าโปรยกลีบดอกไม้”

  ความหมาย : การประทานพรให้ชาวตากฟ้า มีความสุขสวัสดี มีชัย ความอุดมสมบูรณ์ และความเจริญโดยทั่วกัน

 • ข้อมูลสภาพทั่วไป
  • ลักษณะที่ตั้ง
   เทศบาลตำบลตากฟ้า เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอตาก ฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์  พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข  1145  ห่างจากที่ว่าการอำเภอตากฟ้า และถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)  ประมาณ 1 กิโลเมตร  และห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์  ประมาณ 80 กิโลเมตร
  • เนื้อที่   เทศบาลตำบลตากฟ้ามีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้
   • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลพุนกยูง
   • ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลตากฟ้า
   • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตำบลสุขสำราญ
   • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลตากฟ้า
  • เทศบาลตำบลตากฟ้า  มีเนื้อที่ประมาณ  11.2  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  7,000  ไร่
  • เขตการปกครอง
   • “เทศบาลตำบลตากฟ้า”  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เดิมมีฐานะเป็น “สุขาภิบาลตากฟ้า”  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  พ.ศ. 2515 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  เทศบาลตำบลตากฟ้า เป็นเทศบาลขนาดเล็ก
   • เทศบาลตำบลตากฟ้า  มีอาณาเขตการปกครอง  (2 ตำบล  4 หมู่บ้าน  8 ชุมชน)
    • ตำบลตากฟ้า  ประกอบด้วย
     • หมู่ที่ 1  แยกเป็นชุมชน  3  ชุมชน ดังนี้
      • ชุมชนบ้านเศรษฐกิจ
      • ชุมชนนภาเขตพัฒนา
      • ชุมชนพัฒนา
     • หมู่ที่ 3  แยกเป็นชุมชน  1 ชุมชน ดังนี้
      • ชุมชนถนนโค้งพัฒนา
    • ตำบลสุขสำราญ ประกอบด้วย
     • หมู่ที่ 2  แยกเป็นชุมชน  2  ชุมชน ดังนี้
      • ชุมชนเกษตรชัย 1
      • ชุมชนเกษตรชัย 2
     • หมู่ที่ 3  แยกเป็นชุมชน  2  ชุมชน ดังนี้
      • ชุมชนบ้านเขาหมี
      • ชุมชนห้วยตะแคง
 

แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง

 

แผนที่แสดงขอบเขตตำบลตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

จำนวนประชากร
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลตากฟ้า ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

ชุมชนตำบลเพศ

รวม
(คน)

จำนวนบ้าน
(ครัวเรือนแยกตามชุมชน)
ชายหญิง
ถนนโค้งพัฒนา
ตากฟ้า430430860372
บ้านเศรษฐกิจ
ตากฟ้า385415800215
นภาเขตพัฒนา
ตากฟ้า341335676404
พัฒนา
ตากฟ้า357359
716
397
ห้วยตะแคง
สุขสำราญ311324635246
เขาหมี
สุขสำราญ176192368170
เกษตรชัย 1
สุขสำราญ303363666290
เกษตรชัย 2
สุขสำราญ282329611201
ไม่กำหนดชุมชน
125123248390
ทะเบียนบ้านกลาง
383876
รวม
2,7042,8695,5732,686
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
2,1132,2734,386

ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่  497.59: ตารางกิโลเมตร
* ไม่รวมประชากรในทะเบียนบ้านกลางข้อมูล : จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลตากฟ้า ณ เดือนมีนาคม 2563

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์