สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

นายธนพล เผ่าพันธ์
ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นายเทวเดช สิงห์ทอง
หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและรักษาความสงบ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 

พ.อ.อ.ประเวศ ปัญญา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายเสนอ กลิ่นหอม
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
นายธนิต แสงเปี่ยม
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
นายอิทธินพ โตแก้ว
ปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสารงานป้องกันฯ
นายบรรจบ กันเพชร
ปฏิบัติงานยานพาหนะและป้องกันฯ
นายธีรพล เม่นเกาะ
ปฏิบัติงานยานพาหนะและป้องกันฯ
นายศุภชัย ประทุมวัน
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายประทีป เผ่าพันธ์
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายไพโรจน์ ภักดีสุข
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายไพโรจน์ แสงภู่
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายปัญญา รูปสวย
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุชิน โหมดตาด
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเอกพันธ์ บูรณพันธ์
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมพงษ์ แก้วเจริญ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายพิชิต กองกาสี
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายชัยวัฒน์ รุ่งอินทร์
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายรุจิภาส มาแสง
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสำเริง เอี่ยมน้อย
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ข้ามไปยังทูลบาร์