6.2 ข้อมูลเชิงสถิติผู้มารับบริการ

 

สถิติผู้มารับบริการ ณ จุดรับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  กันยายน 2563
  สิงหาคม 2563
  กรกฎาคม 2563
  มิถุนายน 2563
  พฤษภาคม 2563
  เมษายน 2563
  มีนาคม 2563
  กุมภาพันธ์ 2563
  มกราคม 2563
  ธันวาคม 2562
  พฤศจิกายน 2562
  ตุลาคม 2562

สถิติผู้เข้าใช้งาน : website

  • 9065ทั้งหมด ::
  • 26วันนี้ ::
  • 94เมื่อวานนี้ ::
  • 604สัปดาห์ที่แล้ว ::
  • 26ต่อเดือน ::
  • 83ต่อวัน ::
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้ ::
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ ::
การสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ จุดรับบริการ เดือน
ต.ค.2562 พ.ย.2562 ธ.ค.2562 ม.ค.2563 ก.พ.2563 มี.ค.2563 เม.ย.2563 พ.ค.2563 มิ.ย.2563 ก.ค.2563 ส.ค.2563 ก.ย.2563
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ - - - - -
การจดทะเบียนพาณิชย์ 3 - 1 - -
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ - - - - -
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ - - - - -
การรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน - - - - -
การรับแจ้งเกิด - - - 2 -
การรับแจ้งตาย 7 6 4 6 3
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ 14 18 7 18 9
การขอเลขที่บ้าน 1 2 - 1 1
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 3 5 2 5 1
งานคัดทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) 15 15 9 9 20
การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค - - - - -
การช่วยเหลือสาธารณภัย - - - - -
การรับแจ้งทำบัตรคนพิการ - - - - -
การรับชำระภาษีป้าย - - - - 30
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน - - - - 1
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ - - - - -
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ - - - - -
การขออนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง - - - - 8
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร - - - - -
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเครลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตราา 32 - - - - -
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน - - - - -
การรับแจ้งขุดดิน/ถมดิน - - - - -
การบำรุงรักษา/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ - - - - -
การขอ/ต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ - - - - -
การขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - - - - -
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ ทต.ตากฟ้า - - - - -
การให้บริการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ทต.ตากฟ้า - - - - -
การแก้ไขคำร้อง เรื่อง ร้องเรียนตามเทศบัญญัติ และ พรบ.สาธารณสุข - - - - -
การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ - - - - -
การรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลฯ - - - - -
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. - - - - -
การรับชำระค่าน้ำประปา - 2 - - -
การขอใช้น้ำประปา - - - - -
การบริการซ่อมแซมน้ำประปา - - - - -
งานบริการอื่นๆ - - - - -

รวม

43 48 23 41 73

ร้อยละความพึงพอใจ

85.42 88.52 90.48 88.80 86.58

เกณฑ์ความพึงพอใจ

มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด
Contact Form Powered By : XYZScripts.com
ข้ามไปยังทูลบาร์