1.2 ข้อมูลผู้บริหาร

นายบุญเลิศ ปานอุดมลักษณ์
นายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า โทรศัพท์ : 081 9721530
นายดิเรก นิยมธรรม
รองนายกเทศมนตรีฯ (1) โทรศัพท์ : 081 8370082
นายเบี้ยว ภักดีสุข
รองนายกเทศมนตรีฯ (2) โทรศัพท์ : 084 1806433
นายธนพล เผ่าพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า โทรศัพท์ : 081 8881858
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์