กองช่าง

นายชิดชัย จรรยาภิสัณห์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

นางบำรุง จรรยาภิสัณฑ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสุนันท์ ฤหรมย์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายประวิทย์ นวมจิตต์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายทิวทัศน์ สังข์เงิน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสมบูรณ์ แสงรัตน์
คนสวน
นายภาณุวัฒน์ แสงทอง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายกฤษณะ ปั้นแต่ง
คนสวน
นายจิรายุ วงศ์ทองใบใหญ่
คนสวน
ข้ามไปยังทูลบาร์