กองช่าง

นายชิดชัย จรรยาภิสัณห์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

นางบำรุง จรรยาภิสัณฑ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสุนันท์ ฤหรมย์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายประวิทย์ นวมจิตต์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายสมบูรณ์ แสงรัตน์
คนสวน
นายภาณุวัฒน์ แสงทอง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายกฤษณะ ปั้นแต่ง
คนสวน
นายจิรายุ วงศ์ทองใบใหญ่
คนสวน
ข้ามไปยังทูลบาร์