กองการศึกษา

นายธนพล เผ่าพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า

(รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา)

นางนิฏฐิตา ทิวาวรรณกรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางสาวจุฑาทิพ วงษ์ไทย
ครูชำนาญการ (คศ.2)
นางอมรรัตน์ พิสุทธิมนต์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
นางนันทนา พันมะลี
ครู (คศ.1)
นางสาวกนกพร มูลโกศล
ครูชำนาญการ (คศ.2)
นางปราณี สร้อยประสาท
ครู (คศ.1)
นายสัณหพจน์ พิสุทธิมนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอังคณา มารศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(บุคลากรสนับสนุนการสอน)

นางดวงดาว ชะเอม
ผู้ดูแลเด็ก
นางผ่องฉวี ภู่เปี่ยม
ผู้ดูแลเด็ก
นายธนกร ว่องวิการณ์
ภารโรง
นายอนันท์ กุลมาลา
ปฏิบัติงานกีฬาและนันทนาการ
นางลักษ์ชณา นิ่มวงค์
พี่เลี้ยงเด็กระดับปฐมวัย
นางจุรีย์ ทองสว่าง
พี่เลี้ยงเด็กระดับปฐมวัย
นางสาวอนุสรา โพมล
พี่เลี้ยงเด็กระดับปฐมวัย
นางสาวอธิษฐาน ศรีเพ็ชร
พี่เลี้ยงเด็กระดับปฐมวัย
นางสาวกชกร เผ่าพันธ์
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ฯ
นางนวนจันทร์ ว่องวิการณ์
ปฏิบัติงานผู้ช่วยภารโรงประจำศูนย์ฯ
นายพรภิรมย์ โปรดสูงเนิน
ปฏิบัติงานด้านคนสวน

(ผู้ดูแลความสะอาดภายในและภายนอกสนามกีฬาเทศบาลฯ)

ข้ามไปยังทูลบาร์