กองการประปา

นายธนพล เผ่าพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
(รกท.ผู้อำนวยการกองการประปา)

นางจินดา เกตุมา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวณิชา ใบโพธิ์
ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
นายมานพ โตไตย์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายบรรจง ว่องวิการณ์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายบุญเลื่อน สกุลศรี
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสุพพัต ชื่นใจ
พนักงานผลิตน้ำประปา
นางนิภาพร เถื่อนยัง
ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
ข้ามไปยังทูลบาร์