กองการประปา

นายธนพล เผ่าพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
(รกท.ผู้อำนวยการกองการประปา)

นางจินดา เกตุมา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวณิชา ใบโพธิ์
ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
นายมานพ โตไตย์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายบรรจง ว่องวิการณ์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายบุญเลื่อน สกุลศรี
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสุพพัต ชื่นใจ
พนักงานผลิตน้ำประปา
นางนิภาพร เถื่อนยัง
ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
Contact Form Powered By : XYZScripts.com
ข้ามไปยังทูลบาร์